ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

  • ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

    ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜର |

    ଦୁଇଟି ବୁଡି, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଛୁରୀକୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ (kn ଟି ଛୁରୀ ଏବଂ ୨ଟି ଛୁରୀ ବାଡ଼ି ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ) କ୍ରସର ଶବଗୁଡିକର କ୍ରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହତ୍ୟାକାରୀ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |