ସମ୍ବାଦ

ଶିଳ୍ପ ସଫେଇ ପ୍ରଣାଳୀ |

ବମ୍ମାଚ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସଫେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତ food ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କର୍ମଶାଳାରେ ବେକିଂ, ଜଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବଧ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଡିଜେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ୱାଟର ବୁଟ୍ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଡିଜେନ୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବା |
ପାରମ୍ପାରିକ କର୍ମଶାଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଏକ ପୃଥକ ହାତ ଧୋଇବା ପୁଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ୱାଟର ବୁଟ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ପୁଲ୍ ସହିତ ଧୋଇଯାଏ |ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମଶାଳାରେ ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷକ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ food ାରା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ।
ବମ୍ମାଚ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସଫେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ adopted ାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମନିଟରିଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫେଇ ଏବଂ ଡିଜେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବେ।ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନହୁଏ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବେଶ ହେବ ନାହିଁ |
ବମ୍ମାଚ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସଫେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ତୀବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କମ୍ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |
ବମ୍ମାଚ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସଫେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଯାୟୀ ଆସେମ୍ବଲି ଉପକରଣକୁ ମଡ୍ୟୁଲାରାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -18-2022 |